IV.
ZÁKLADNÍ STANDARD PRIMÁRNÍHO
ZÁSAHU ZZS
V SYSTÉMU RENDEZ-VOUS

ZÁKLADNÍ STANDARD PRIMÁRNÍHO ZÁSAHU ZZS
V SYSTÉMU RENDEZ-VOUS /RV systém/
/pozemní prostředky ZZS/


Charakteristika zásahu ZZS v RV systému:

Na základě tísňového volání, které přijímá operační středisko ZZS, jsou vysílány posádky ZZS k zásahu v terénu a nebo do zdravotnických zařízení /ordinace praktických lékařů, ambulantní ZZ/ k pacientům, kteří nejsou hospitalizovaní.

Systém, ve kterém se sjíždějí k zásahu dvě posádky /lékařská a zdravotnická/, zpravidla z různých stanovišť, na místě zásahu se setkávají. Posádka, která dosáhne místa zásahu jako první, zahajuje činnost dle svých kompetencí, druhá posádka se přidává po příjezdu na místo, následuje společná činnost na místě a příprava k transportu pacienta. Není rozhodující, která posádka dojíždí na místo první.

Operační středisko vysílá tyto posádky:

 1. RV - RLP: posádka ve složení lékař, řidič, os. nebo terénní automobil, neumožňuje transport pacienta vleže na nosítkách, vybavení dle vyhlášky MZ ČR č. 51/1995 Sb
 2. RZP: posádka ve složení - viz vyhláška MZ ČR 434/1992 Sb. ve znění pozdější úprav, § 6, výjezdové skupiny, vozidlo umožňující transport pacienta vleže na nosítkách, vybavení dle vyhlášky MZ ČR č.51/1995

Posádka RZP, která je vyslána k zásahu samostatně /viz kompetence RZP-metodické doporučení výboru SPNP a MK/, si může, podle situace zjištěné na místě zásahu, vyžádat výjezd posádky lékařské.

Posádka RV-RLP, která je vyslána k zásahu, může posádku zdravotnickou odvolat v případě, že transport pacienta není nutný, nebo na místě není nikdo nalezen /viz ukonční zásahu bez transportu pacienta/. Též posádka RZP odvolává posádku RV-RLP v případě, že na místě zásahu není nikdo nalezen.

Tento systém je vhodný v hustě osídlených aglomeracích s větším počtem výjezdových stanovišť a dostatečným počtem zdravotnických posádek, je nutností v lokalitách s nedostatečným počtem lékařů.

Zásah s transportem pacienta v tomto systému může probíhat ve dvou variantách:

Časové intervaly zásahu ZZS v systému rendez-vous /transport posádkou RZP/
/vývojový diagram/

 1. Převzetí výzvy - výjezd = INTERVAL DO VÝJEZDU
 2. Výjezd - příjezd na místo zásahu = INTERVAL DOJEZDU
 3. Příjezd na místo - setkání s posádkou RZP = INTERVAL ČINNOSTI DO SETKÁNÍ S RZP
  /pro vozidlo RV-RLP/
  Příjezd na místo - setkání s posádkou RV-RLP = INTERVAL ČINNOSTI DO SETKÁNÍ S RV-RLP
  /pro vozidlo RZP/
 4. Setkání posádek RV-RLP a RZP - ukončení činnosti lékaře na místě = INTERVAL SPOLEČNÉ ČINNOSTI
  /pro vozidlo RV-RLP/
  Setkání posádek RV-RLP a RZP - odjezd RZP z místa s pacientem = INTERVAL SPOLEČNÉ ČINNOSTI
  /pro vozidlo RZP/
 5. Ukončení činnosti lékaře na místě - návrat RV-RLP s lékařem na základnu
  Odjezd RZP z místa s pacientem - příjezd do ZZ = INTERVAL TRANSPORTU
 6. Příjezd do ZZ - odjezd ze ZZ po předání = INTERVAL PŘEDÁNÍ PACIENTA
 7. Odjezd ze ZZ po předání - návrat na základnu

Časové intervaly zásahu ZZS v systému rendez-vous /transport s přechodem lékaře k RZP =RLP/
/viz vývojový diagram/

 1. Převzetí výzvy - výjezd = INTERVAL DO VÝJEZDU
 2. Výjezd - příjezd na místo zásahu = INTERVAL DOJEZDU
 3. Příjezd na místo - setkání s posádkou RZP = INTERVAL ČINNOSTI DO SETKÁNÍ S RZP
  /pro vozidlo RV-RLP/
  Příjezd na místo - setkání s posádkou RV-RLP = INTERVAL ČINNOSTI DO SETKÁNÍ S RV-RLP
  /pro vozidlo RZP/
 4. Setkání posádek RV-RLP a RZP - ukončení činnosti lékaře na místě = INTERVAL SPOLEČNÉ ČINNOSTI
  /pro vozidlo RV-RLP/
  Setkání posádek RV-RLP a RZP - odjezd RZP z místa s pacientem = INTERVAL SPOLEČNÉ ČINNOSTI
  /pro vozidlo RZP/
 5. Ukonč. činnosti lékaře na místě - příjezd do ZZ = INTERVAL PŘEJEZDU DO ZZ
  /malé vozidlo doprovází velké/
  Odjezd z místa s pacientem a lékařem - příjezd do ZZ = INTERVAL TRANSPORTU
  /RZP se stává RLP/
 6. Příjezd do ZZ - odjezd ze ZZ po předání = INTERVAL PŘEDÁNÍ PACIENTA
  /lékař přechází po předání pacienta zpět do malého RV-RLP vozu
 7. Odjezd ze ZZ po předání - návrat na základnu /oba vozy na své základny/

Údaje důležité pro vyhodnocení zásahu:

 1. Interval do výjezdu - čas potřebný k aktivaci posádky po převzetí výzvy z operačního střediska - neměl by přesáhnout 2 minuty s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele
 2. Interval dojezdu - určuje vyhláška MZ ČR č. 434/92 Sb na 15 min s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele
 3. Interval činnosti na místě - sestává z intervalu činnosti posádek do setkání a s intervalu společné činnosti. Trvání činnosti posádek na místě zásahu posuzovat podle diagnosy, charakteru zásahu /v bytě, dopr. nehoda atd./, rozsahu léčebných úkonů /pouze vyšetření, aplikace léků, KPR atd./
 4. Interval transportu - doba, po kterou byl pacient transportován do ZZ - důležitý interval pro posouzení vývoje stavu pacienta po zahájení intenzivní léčby, dosažení lůžkového ZZ až po předání pacienta přijímajícímu lékaři
 5. Interval předání pacienta - udává dobu potřebnou k předání pacienta z vozu ZZS přijímajícímu lékaři příslušného ZZ. Nebude uplatňován při předávání na oddělení akutního příjmu, kde je předání pacienta kontinuální.

Pacient není transportován v těchto případech:

 1. na základě vyšetření a léčby na místě není indikováno další vyšetření a léčba v nemocnici, pacient ponechán na místě zásahu.
 2. pacient podepsal negativní revers, nebo sepsán úřední záznam o odmítnutí transportu k hospitalizaci
 3. pacient po vyšetření ponechán na místě a předán Policii
 4. pacient předán k transportu jiné skupině nebo dopravnímu prostředku /LZS, DRNR…/
 5. úmrtí, ohledání
 6. na místě nikdo nenalezen, zneužití

Zásah je ukončen návratem posádek na základnu.

Posádky vyslané k zásahu na základě tísňové výzvy mohou být, před dosažením místa zásahu, operačním střediskem přesměrovány, nebo jen jedna z nich, k jinému zásahu, pokud indikace k zásahu bude naléhavější - vyhláška MZ ČR č.434/92 Sb. ve znění pozdějších úprav, § 1, odst. 2, body a-e. Zajištění původního zásahu vyřeší operační středisko jiným způsobem.

Během transportu pacienta nemůže být tato výjezdová skupina aktivována k zásahu na základě další tísňové výzvy.

Posádka může být aktivována operačním střediskem k dalšímu zásahu před návratem na základnu po předání pacienta ve ZZ.


Primární zásah ZZS, systém rendez-vous

transport posádkou RZP

Operační středisko ZZS
Tísňové volání
přijetí výzvy a předání


--------
|           

|
--------------------------
 

-------
          |
Randez-vous
posádka RLP
převzetí výzvy
Randez-vous
posádka RZP
převzetí výzvy
Interval do výjezdu |
--------|--------
|
|
malé vozidlo RLP
nemá transport
Interval do výjezdu |
--------|--------
|
|
velké vozidlo RZP
transport
Výjezd Výjezd
Interval dojezdu |
--------|          
|
Interval
dojezdu
|
--------|          
|
Příjezd na místo zásahu Příjezd na místo zásahu
Interval činnosti do setkání s RZP |
--------|          
|
|
Interval činnosti do setkání s RLP |
--------|          
|
|
Setkání s posádkou
RZP
Interval společné činnosti RLP+RZP

|
-------------|                    
|

|
Ukončení činnosti lékaře na místě
Pacient do RZP
|
Návrat na základnu
Setkání s posádkou
RLP
Interval společné činnosti RLP+RZP

|
---------------|                       
|

Odjezd RZP z místa zásahu s pacientem
Interval transportu |
------------|               
|
Příjezd do ZZ s pacientem
Interval předání pacienta |
------------|               
|
Odjezd ze ZZ po předání pacienta
|
Návrat na základnu

Primární zásah ZZS, systém rendez-vous

transport s přechodem lékaře k RZP=RLP

Operační středisko ZZS
Tísňové volání
přijetí výzvy a předání


--------
|           

|
--------------------------
 

-------
          |
Randez-vous
posádka RLP
převzetí výzvy
Randez-vous
posádka RZP
převzetí výzvy
Interval do výjezdu |
--------|--------
|
|
malé vozidlo
nemá transport
Interval do výjezdu |
--------|--------
|
|
velké vozidlo
transport
Výjezd Výjezd
Interval dojezdu |
--------|          
|
Interval
dojezdu
|
--------|          
|
Příjezd na místo zásahu Příjezd na místo zásahu
Interval činnosti do setkání s RZP |
--------|          
|
|
Interval činnosti do setkání s RLP |
--------|          
|
|
Setkání s posádkou
RZP
Interval společné činnosti RLP+RZP

|
--------|            
|
|

Ukončení činnosti
lékaře na místě
Interval příjezdu
do ZZ
|
--------|--------
|
malé vozidlo doprovází velké
Příjezd
do ZZ
Čekání na předání pacienta |
--------|            
|
Odjezd ze ZZ
po příchodu lékaře
|
Návrat na
základnu
Setkání s posádkou
RLP
Interval společné činnosti RLP+RZP

|
--------|            
|
|

RZP se stává RLP
Odjezd z místa zásahu s lékařem a pacientem
Interval
transportu
|
-----------|             
Příjezd
do ZZ
Interval předání
pacienta
|
-----------|             
Lékař odchází po předání pacienta
RLP se stává RZP
Odjezd ze ZZ
|
Návrat na
základnu

Zpět

ZZS Příbram (c) 1999